Oppfordring

Photo by michelle guimaru00e3es on Pexels.com

Følgende epost (som jeg oppfordrer alle til å kopiere og gjøre det samme med) er sendt til Maxbo info@lovenskiold.no, 1881 kundeservice@1881.no og Expert: kundesenter@expert.no:

Jeg ser på dagbladet (http://www.dagbladet.no/kultur/2007/11/07/517486.html) at dere har gitt beskjed til tv2 om at dere ikke vil annonsere under Schaus program, ?De syv dødssyndene?, etter at dere har blitt kontaktet av religiøse fanatikere som finner programmet er støtende.

Jeg vil herved informere dem om at jeg som selvtenker, finner det umåtelig støtende at dere lar dere hundse rundt av en liten minoritet som er svært høylytt. Religiøse fanatikere er heldigvis mangelvare i Norge, men de få vi har, gjør seg til kjenne støtt og stadig. Oftest ser man dem som forkjempere for ?ytringsfrihet?, vel og merke hvis det er en sak i media som andre religiøse fanatikere finner seg støtt av. Når det kommer til selv å godta at de stilles spørsmålstegn ved sentrale punkter i sin egen vrangforestilling, velger de i stede for å vurdere påstand og resultat, å dra frem faklene og høygaflene for sette i gang en storstilt boikott.

Jeg vil med dette meddele at jeg fra og med i dag, 071107, ikke kommer til å sette min fot innenfor døren hos dere. Jeg kommer til å oppfordre alle andre til å ta samme steg for å hindre at fanatikere får et enda strammere grep om hva som er lov og ikke lov i dette landet.

Ja til Kristoffer Schau sitt nye Program

Photo by Emre Can Acer on Pexels.com

Denen saken fant jeg på opprop.no Siden de geistelige har startet med en underskriftskampanje imot er det viktig å at folk skriver under på denne som er for.

La oss se om gud finnes eller ikke… la oss se hva som skjer med herr Schau. :)De som vil stoppe oppropet bryter Ytringsfriheten vårt frie land har. Det er etter vår mening helt uakseptabelt. Samtidig så kommer dette til å svare på et spørsmål mange mennesker i dag spør seg selv om. Kristoffer Schau! Vi Støtter deg!
Skriv under her:

Eller: Signer via sms:
Send meldingen ‘opprop atakk ditt navn til 2400. Det koster 1,50 per meldin

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) Om homofiles ekteskap

Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com

Dette er et godt eksempel til etterfølgelse.

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) har som uttrykt mål å jobbe for rettferdighet og likestilling, og i prinsipprogrammet sies det noe grunnleggende om NKSs menneskesyn: ?Ingen skal diskrimineres, verken i kirke eller samfunn, på grunnlag av kjønn, seksuell legning, hudfarge eller sosial bakgrunn.? På denne bakgrunn støtter vi i hovedsak Regjeringens forslag til felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par.

Det foregår en kirkelig og teologisk debatt som går parallelt med samfunnsdebatten rundt dette spørsmålet, noe som også kommer til uttrykk i departementets høringsnotat. Vi vil innledningsvis knytte noen kommentarer til denne.

Teologisk refleksjon har alltid hatt en bred plass i NKSs virksomhet, og organisasjonen ønsker å ha et avslørende og maktkritisk blikk på den teologiske debatt ? også denne. NKS mener at ingen kan stille seg utenfor sin egen virkelighet og uttrykke en allmenn og nøytral teologi ? heller ikke om ekteskapet.

Bibelen inneholder en rekke grunnfortellinger som kan fortelle oss viktige ting om livet og om sameksistensen mellom mennesker, skaperverket og Gud, men disse fortellingene kan ikke leses eller tolkes på en ansvarlig måte uten at også våre livserfaringer møter tekstene og utfordrer dem.

NKS mener at all teologi er kontekstuell og farges av de som skaper den. Dette fordrer et stort teologisk og menneskelig ansvar for stadig å nytolke de bibelske tekstene inn i den verden vi faktisk lever i.

Evne til kjærlighet og vilje til ansvar er egenskaper som homofile og heterofile kan inneha i like stor grad. Ønsket om å etterleve dette må samfunnet ivareta og oppmuntre til på en god måte. En felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par er etter vårt syn et godt virkemiddel for å ivareta dette.

Norges Kristelige Studentforbund (NKS) støtter i hovedsak departementets forslag, men ønsker å knytte noen merknader til deler av forslaget.

5.1.3 Vigsel

NKS stiller seg positive til forslaget om obligatorisk borgerlig vigsel i en ny felles ekteskapslov. Denne ordningen viser med tydelighet at ekteskap både er en religionsnøytral samfunnsordning og for mange har et religiøst innhold i tillegg. For mange er en sterk motivasjon for å inngå ekteskap nettopp de juridiske virkningene av det. Den juridiske funksjonen er kun svakt knyttet til de religiøse seremonier vi har knyttet til ekteskap idag. En ordning med obligatorisk borgerlig vigsel vil sikre likhet for de ulike trossamfunnene, idet hvert enkelt trossamfunn vil kunne utvikle seremonier som samsvarer med sine overbevisninger og tradisjoner. Departementets anførsel om at en slik omlegging vil innebære en merbelastning for paret er etter vårt syn lite tungtveiende, sett i lys av hvor viktig en beslutning om å inngå ekteskap er for de fleste par.
For det tilfelle denne ordningen lovfestes vil NKS uttrykke et sterkt ønske om at Den norske kirkes demokratiske organer følger opp denne endringen i sine vigselsliturgier, og sikrer den likeverdigheten mellom ulikekjønnede og likekjønnede ekteskap som er lovens formål.

5.1.4 Reservasjonsrett

NKS støtter departementets forslag om en utvidelse av reservasjonsretten for vigslere ved vigsel av likekjønnede par innefor trossamfunnene. Vi ser at en slik ordning kan skape vanskelige situasjoner ved intern uenighet i trossamfunnene. Imidlertid vil en vigsel innenfor et trossamfunn ha et annet særpreg enn en alminnelig forvaltningsoppgave. Den enkelte vigsler vil ha behov for et vern mot utøvelse av oppgaver som strider mot grunnleggende tro eller overbevisning. Igjen er det grunn til å påpeke at en ordning med obligatorisk borgerlig vigsel trolig vil virke konflikthindrende også i slike situasjoner. De samme hensyn som begrunner dagens bestemmelser om reservasjonsrett gjør seg derfor gjeldende.

5.2 Adopsjon

NKS støtter departementets grunnleggende oppfatning om at spørsmålet om adopsjonsadgang for homofile par i hovedsak handler om muligheten til å bli vurdert som adopsjonssøkere på lik linje med andre. Etter dette vil en vurdering av om vilkårene for adopsjon er oppfylt dreie seg om oppfyllelse av det grunnleggende hensynet til barnets beste. Dersom lovens vilkår på dette område er oppfylt og homofile par likevel ikke får adgang til å adoptere vil dette ikke ha grunnlag i annet enn diskriminering på bakgrunn av legning eller kjønn.

5.3 Assistert befruktning

NKS støtter forslaget om at også lesbiske par skal få tilbud om assistert befruktning, på like vilkår som ulikekjønnede par. Dette vil være en naturlig konsekvens av adopsjonsadgang.

Felles merknad til 5.2 og 5.3
I denne sammenheng ønsker NKS også å peke på ujevnheten i kvinnelige og mannlige likekjønnede pars adgang til å få egne barn, enten ved adopsjon eller assistert befruktning. Vi ser med bekymring på bruken av surrogatmødre, og oppfordrer departementet til å vurdere tiltak for å forhindre utnyttelse av kvinner i en sårbar situasjon, enten det er i Norge eller i andre land

Bryllupsferd til Stortinget

Photo by Brianna Amick on Pexels.com

1. september skal underskriftene for en felles ekteskapslov leveres til Stortinget. Det blir appeller og feiring, og kandidater fra alle partigruppene er invitert. Bli med å levere dem! Det er flott om du pynter deg til bryllup, men det viktigste er at du kommer! …og at du tar med deg alle du kjenner :o)

Vel møtt!

Det er forresten fortsatt mulig for folk å skrive under… Så – spread the word!

Prest tatt for nakenjogging i USA

En katolsk prest i den amerikanske delstaten Colorado risikerer å bli tiltalt for blotting, etter at han ble tatt i å jogge splitter naken. Joggingen fant sted på et skoleområde.

Photo by Pixabay on Pexels.com

Jge kan ikke forstå at dette skal skape så mye tull. Her har kirken skreket etter oppmerksomhet og forsøkt å vise seg nyskapende i åresvis. Burde ikke dette være det emst folkelige av alt?? Å vise at kirkens menn opgså elsker nakenhet tror jeg vil føre til langt mer besøk en tideligere.

Sitater fra Martin luther

Det finnes organisasjoner som kaller seg opp etter Martyin Luther. Jeg lurer på hvorfor??

Photo by Todd Trapani on Pexels.comEt lite utvalg sitater:

 • Bøndene nå for tiden er bare svin? det er på høy tid at de blir kverket som gale hunder.
 • Kvinnene mangler legemsstyrke og åndsevner. Mangelen på styrke gjør ikke noe, fordi mennene forsørger dem.
 • Åndsevner skulle vi ønske de hadde, men vi er nødt til å tåle dem slik de er.
 • I kvinnekjønnet har djevelen et redskap som står ham så nær at han bruker dem i sin tjeneste.
 • Den ekteskapelige plikt (samleie) er ifølge Salmenes bok 51en helt avsindig synd, som ikke på noe punkt skiller seg fra ekteskapsbrudd og hor ?
 • Hvis en ektefelle unndrar seg samleie, da røver man sitt legeme fra den man har gitt det til. Her må de verdslige myndigheter tvinge kvinnen, eller henrette henne.
 • Om kvinnene sliter seg ut ved stadige barnefødsler, så spiller det ingen rolle. La dem bare fortsette å føde barn til de dør av det; det er derfor de er her i verden.
 • Fordi de ikke vil høre på Gud, så skal de ugudelige heller ikke få komme til ham, men de skal være til evig tid i djevelens eget helvete. All slags smerte, plage, lidelse og jammer skal de utsettes for. Evig skal de brenne og ikke få en dråpe vann som kunne leske dem et øyeblikk.
 • Det er en svært rettferdig lov som sier at trollkvinner skal drepes. Når du ser slike kvinner, så har de djevelske ansikter. Jeg har selv sett noen av dem. Derfor må de drepes!
 • Jeg har nylig hatt en ekteskapssak der konen hadde prøvd å drepe mannen sin med gift, slik at han kastet opp firfisler. Under tortur ville hun ikke si noe. For slike hekser er stumme, og forakter smertene. Djevelen vil ikke la dem snakke. Men slike faktiske omstendigheter gir tilstrekkelig bevis til å straffe, slik at andre kan avskrekkes.
 • Hvis jeg støter på en from jøde som vil bli døpt, så skal jeg ta ham med ut på broen over Elben, binde en stein om halsen hans og dytte ham uti.
 • Nest etter djevelen selv, har en kristen ingen giftigere, bitrere fiende enn en jøde.
 • Vi bør setter fyr på jødenes synagoger eller skoler og dekke med jord det som ikke vil brenne, slik at intet menneske til evig tid får se hverken steiner eller slagg av det mer. Og dette skal man gjøre til Guds og kristenhetens ære, for at Gud skal se at vi er kristne?
 • Gud befaler at et ulydig barn skal drepes, selv om faren måtte være imot det.
 • Det er fortvilet og forbasket med den tøylesløse pøbelen. Ingen kan regjere dem så godt som en tyrann; han er lenken som holder hundene på sin plass. Skulle det finnes en bedre måte å regjere dem på, så ville Gud ha gitt oss en annen ordning enn sverdet og tyranniet.
 • Ettersom Gud har gitt loven og vet at ingen holder den, så har han i tillegg innsatt folk til å drive den igjennom med pisken. Likesom eseldrivere, som uopphørlig må bearbeide eslene med pisken for at de skal lystre, slik må herskerne gjøre med pøbelen. De må drive, slå, kvele, henge, halshugge og radbrekke, for at man skal frykte dem og folket holdes i age.
 • Gud holder krigen så høyt at han kaller den sin egen ordning, og vil ikke at man skal si eller mene at det er menneskene som har funnet den opp eller innført den. Det er Gud som fører krig.

Arild Holta forsøker seg som ideolog

Photo by cottonbro on Pexels.com

Andreas liker ikke at jeg kaller meg Pastor Trond og truer nå med å sensurere meg. Han skriver: er heretter ikke lenger godtatt som et kallenavn for kommentarer. Ett sted må grensen gå, og den ordbruken «Pastor Trond» har her på Kristenblogg er ikke forenlig med det jeg som ansvarlig redaktør ønsker å ha her. Dessuten skaper det bare forvirring for leserne, ettersom «Pastor Trond» ikke er noen pastor.

Vel siden han ikke liker det navnet og føler seg støtt av det så må jeg nok la være. Han kan jo lese dette innlegget fra Frode mens han tenker seg om. Uannsett reagerer jeg på når han snakker om ordbruken??
I kristen blogg skriver den ikke helt smarte personen Arild Holta dette: Antikonservativt forum drives av en person som har store problemer med logisk tenkning. Trond burde studert filosofi til han lærte å tenke klart, før han eventuelt studerte historie. Vi har allerede alt for mange med høy utdannelse som får gehør for sine irrasjonelle påstander, kun fordi de har pene titler fra universitet.
Andreas hvor er du nå??

Jaså Arild Holta skal komme å lære mennesker om logisk tenkning. Fyren har jo ikke gjort noe annet enn å slenge emd kjeften og trakksere alle mennesker som ikke er enig med ham. Han måte å opptre på får en til å tenke på hvisse grupper i Italia og tyskland på 30 tallet.
Når Arild skal be folk å studere filosofi ler jeg som jeg gråter. Hva vet han om det.

Videre skriver ham: I Russland kalles gammelkommunistene konservative. På samme måte er Trond et konsevativt produkt av 68-generasjonen, evolusjonslæren, gårsdagens homsetenkning, gårsdagens økonomiske tenkning etc. Han er en del av de venstrekonsevative i partiet Venstre. Snodig at et person som ønsker filosofi i skolen knapt nok forstår seg på både det og historie.


Jeg bare luer på hvilke del av hans gale sinn han trekker dette utifra. Jeg er selvfølgelig kommunist fordi jeg ikke er enig med Arild og hans merkelige syn på verden. Vet faktisk Arild hva ordet kommunist betyr?? Isåfall tilbyr jeg fyren et gratis eksemplar av Samfunnsvitenskapelig ordbok. Der kan han lese om ideologi og hva ord betyr.

Gårdsdagens homsetenkning?? Så det å være for ekteskap mellom homofile er gårsdagens tenkning?? Hvilke planet lever egentlig fyren på.
Han gjentar at jeg er konservativ, men i likhet med alt annet klarer han ikke å komme med en form for logisk argumentasjon.
Verdikonservative fløyen i venstre, hjelpe og trøsye bære fyren kjenner jo ikke engang til partiet og den standpunkter. Hadde jeg vært konservativ hadde jeg meldt meg inne i krf eller Ks, men ikke Venstre.

Jeg skal ikke dømme Arild Holta fordi jeg synets meget synd på ham. Dete r faktisk muligheter til å få hjelp noe jeg håper han vil benytte seg av.
I mellomtiden kan han jo forsøke å argumentere med logikk. Hans skrudde syn på skaer og ting blir nemlig ikke mer sannhet fordi man bruker en rekke tabu og nedsettende ord.

Pastor Trond

Donasjon like godt som sex??

Photo by ROMAN ODINTSOV on Pexels.com

Dette skriver bloggeren Martin Drange i avisen Dagen. Jeg må jo gratulere Martin at han nå har tatt steget inn i journalismens verden.
Uannsett om saken han skrev om. Er Donasjon like godt som sex?? Har noen av disse personene i undersøkelsen egentlig hatt sex eller rettere sagt bra sex ?? Gi en person orgasme så bir nok vedkommende meget glad og du kan føle deg meget god.
Uansett hva hvis man gjør begge deler. Da får du god samvittighet med å gjøre verden dobbel så glad.

Pastor Trond

Vi støtter Salman Rushdie

Angrepene på Salman Rushdie er kraftig angrep på ytringsfrihet og menneskerettigheter. Støtt oppropet

Signer via sms:
Send meldingen ‘opprop human ditt navn til 2400. Det koster 1,50 per melding.

Jeg har også startet nettopp en gruppe på Facebook som jeg oppfordrer flest mulig til å bli med i. Verken konservative muslimer eller kristne skal få diktere ytringsfrihet og menneskerettigheter.

Pastor Trond